Dokumenty

Dokumenty wymagane do czynności notarialnych powinny zostać dostarczone do Notariusza w oryginale przed umówionym terminem dokonania czynności notarialnej. Strony czynności notarialnej powinny pamiętać o konieczności posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego ich tożsamość. W przypadku, gdy strona działa jako pełnomocnik powinna dostarczyć wcześniej do kancelarii oryginał wypisu aktu notarialnego obejmującego pełnomocnictwo do dokonania danej czynności notarialnej. Poniżej przykładowo wskazane zostały dokumenty jakie mogą być wymagane do czynności notarialnych. Jednak w konkretnych sprawach zachęcamy do kontaktu z kancelarią w celu konsultacji i szczegółowej informacji – w dogodny dla Państwa sposób: osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. Umowa sprzedaży lub darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość (mieszkanie lokal usługowy):
  • podstawa nabycia (umowa sprzedaży, umowa darowizny etc.),
  • gdy podstawą nabycia jest prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia to konieczne jest dodatkowo zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące rozliczenia podatku od spadków i darowizn (że było zwolnienie z podatku, podatek zapłacono lub podatek nie należał się),
  • gdy podstawą nabycia jest darowizna dokonana po 1.01.2007 r. to konieczne jest zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące rozliczenia podatku od spadków i darowizn (że było zwolnienie z podatku, podatek zapłacono lub podatek nie należał się,
  • numer księgi wieczystej,
  •  zaświadczeniu z Urzędu Gminy zawierające informacje czy działka na której jest posadowiony budynek w którym znajduje się lokal  jest położona na obszarze rewitalizacji lub specjalnej strefie rewitalizacji, o których mowa w ustawy o rewitalizacji,
  • dowody tożsamości stron umowy (dane osobowe stron umowy: imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, numer dowodu osobistego lub paszportu, data ważności tych dokumentów, adres zameldowania, stan cywilny),
  • wartość rynkowa lokalu,
  • warunki i data wydania lokalu,
  • numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zapłata ceny,
  • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany (opcjonalnie),
  • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych u zarządcy nieruchomości (opcjonalnie),
  • w sytuacji, gdy nabywcy uiszczają cenę z udzielonego im kredytu hipotecznego przez bank, należy wtedy przedłożyć oświadczenie banku do ustanowienia hipoteki,
  • w przypadku osób prawnych – numer KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP, uchwała zawierająca zgodę na sprzedaż/zakup nieruchomości
 2. Umowa sprzedaży lub darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:
  • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym  prawie do lokalu,
  • podstawa nabycia (umowa sprzedaży, umowa darowizny etc.),
  • gdy podstawą nabycia jest prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia to konieczne jest dodatkowo zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące rozliczenia podatku od spadków i darowizn (że było zwolnienie z podatku, podatek zapłacono lub podatek nie należał się),
  • gdy podstawą nabycia jest darowizna dokonana po 1.01.2007 r. to konieczne jest zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące rozliczenia podatku od spadków i darowizn (że było zwolnienie z podatku, podatek zapłacono lub podatek nie należał się,
  • dowody tożsamości stron umowy (dane osobowe stron umowy: imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, numer dowodu osobistego lub paszportu, data ważności tych dokumentów, adres zameldowania, stan cywilny),
  • wartość rynkowa lokalu,
  • warunki i data wydania lokalu,
  • numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zapłata ceny,
  • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany (opcjonalnie),
  • w sytuacji, gdy nabywcy uiszczają cenę z udzielonego im kredytu hipotecznego  przez bank, należy wtedy przedłożyć oświadczenie banku do ustanowienia hipoteki,,
  • w przypadku osób prawnych – numer KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP.
 3. Umowa sprzedaży lub darowizny nieruchomości gruntownej (działki):
  • podstawa nabycia (umowa sprzedaży, umowa darowizny etc.),
  • gdy podstawą nabycia jest prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia to konieczne jest dodatkowo zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące rozliczenia podatku od spadków i darowizn (że było zwolnienie z podatku, podatek zapłacono lub podatek nie należał się),
  • gdy podstawą nabycia jest darowizna dokonana po 1.01.2007 r. to konieczne jest zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące rozliczenia podatku od spadków i darowizn (że było zwolnienie z podatku, podatek zapłacono lub podatek nie należał się,
  • numer księgi wieczystej,
  • dowody tożsamości stron umowy (dane osobowe stron umowy: imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, numer dowodu osobistego lub paszportu, data ważności tych dokumentów, adres zameldowania, stan cywilny),
  • wypis z rejestru gruntów – w sytuacji, gdy jest to jedyna działka w  księdze wieczystej,
  • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej – w sytuacji, gdy w księdze wieczystej jest wiele działek a sprzedawana jest jedna albo kilka z nich,
  • (wypisy z rejestru gruntów winny zawierać adnotację, że służą do dokonywania wpisów do księgi wieczystej)
  • zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu działki w planie lub
  • zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  • zaświadczeniu z Urzędu Gminy zawierające informacje czy działka  jest położona na obszarze rewitalizacji lub specjalnej strefie rewitalizacji, o których mowa w ustawy o rewitalizacji,
  • w sytuacji, gdy przedmiotowa działka powstała z podziału, a podział ten nie jest jeszcze ujawniony w księdze wieczystej konieczna jest ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości oraz wyciąg z wykazu zmian danych ewidencyjnych,
  • wartość rynkowa działki,
  • warunki i data wydania działki,
  • numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zapłata ceny,
  • w sytuacji, gdy nabywcy uiszczają cenę z udzielonego im kredytu hipotecznego przez bank, należy wtedy przedłożyć oświadczenie banku do ustanowienia hipoteki,,
  •  w przypadku osób prawnych – numer KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP, uchwała zawierająca zgodę na sprzedaż/zakup nieruchomości.
 •  
 1. Testament
  • dowód tożsamości osoby sporządzającej testament (testatora),
  • dane osoby lub osób powoływanych do dziedziczenia: imiona, nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania,
  • w sytuacji, gdy testator będzie chciał dokonać zapisu obejmującego konkretną nieruchomość – numer księgi wieczystej.
 2. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku:
  • dowód tożsamości osoby składającej oświadczenie,
  • odpis skrócony aktu zgonu,
  • dane osobowe pozostałych spadkobierców – imiona, nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania,
  • w przypadku małoletnich – prawomocne postanowienie Sądu Rodzinnego obejmujące zgodę na złożenie stosownego oświadczenia w imieniu małoletniego.
 3. Akt Poświadczenia Dziedziczenia:
  • akt zgonu spadkodawcy,
  • jeśli został sporządzony, to testament spadkodawcy,
  • dowody tożsamości spadkobierców (dane osobowe: imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, numer dowodu osobistego lub paszportu, data ważności tych dokumentów, adres zameldowania),
  • akty stanu cywilnego spadkobierców – akty urodzenia, a w sytuacji osób, które zmieniły stan cywilny i nazwisko – akt małżeństwa,
  • zaświadczenie o posiadanym numerze PESEL przez spadkodawcę, względnie kserokopia jego dowodu osobistego,
 4. Pełnomocnictwo:
  • dowód tożsamości mocodawcy (osoby udzielającej pełnomocnictwo),
  • dane osobowe pełnomocnika – imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, adres zamieszkania.

W sytuacji, gdy pełnomocnictwo udzielane jest do zbycia nieruchomości lub prawa – dokładne dane tej nieruchomości lub prawa oraz numer księgi wieczystej.

 1. Umowa majątkowa małżeńska:
  • dowody tożsamości stron umowy,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa – w sytuacji, gdy umowę zawierają osoby pozostające w związku małżeńskim.
Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia. Korzystając z tej witryny, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.
View more
Cookies settings
Akceptuję
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


1. Informacje ogólne

  1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: notariusz-milicz.pl
  1. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: KANCELARIA NOTARIALNA PRZEMYSŁAW ŻYŁA Rynek 25/1, 56-300 Milicz
  1. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: biuro@notariusz-milicz.pl
  1. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
  1. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
    • Prowadzenie systemu komentarzy
    • Prowadzenie rozmów typu chat online
    • Obsługa zapytań przez formularz
    • Realizacja zamówionych usług
    • Windykacja należności
    • Prezentacja oferty lub informacji
  1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
    1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
    1. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

  1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
  1. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
  1. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
  1. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

3. Hosting

  1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: inna firma

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

  1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
    • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
    • operatorzy pocztowi
    • kancelarie prawne i windykatorzy
    • operatorzy płatności
    • organy publiczne
    • operatorzy systemu komentarzy
    • operatorzy rozwiązania typu chat online
    • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
    • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
  1. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
  1. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
    • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
    • ich sprostowania,
    • usunięcia,
    • ograniczenia przetwarzania,
    • oraz przenoszenia danych.
  1. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  1. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
  1. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
  1. Dane osobowe są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że przesyłamy je poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
  1. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
  1. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
  1. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

  1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

  1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
  1. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
  1. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
  1. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
  1. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

8. Informacja o plikach cookies

  1. Serwis korzysta z plików cookies.
  1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  1. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
  1. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
    1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
    1. realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
  1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  1. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  1. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

  1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
  1. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: Urządzenia mobilne:
Niniejszy wzór polityki został wygenerowany bezpłatnie, w celach informacyjnych, w oparciu o naszą wiedzę, branżowe praktyki i przepisy prawa obowiązujące na dzień 2018-08-14. Zalecamy sprawdzenie wzoru polityki przed użyciem jej na stronie. Wzór opiera się na najczęściej występujących na stronach internetowych sytuacjach, ale może nie odzwierciedlać pełnej i dokładnej specyfiki Twojej strony www. Przeczytaj uważnie wygenerowany dokument i w razie potrzeb dostosuj go do Twojej sytuacji lub zasięgnij porady prawnej. Nie bierzemy odpowiedzialności za skutki posługiwania się tym dokumentem, ponieważ tylko Ty masz wpłw na to, czy wszystkie informacje w nim zawarte są zgodne z prawdą. Zwróć także uwagę, że Polityka Prywatności, nawet najlepsza, jest tylko jednym z elementów Twojej troski o dane osobowe i prywatność użytkownika na stronie www.
Save settings
Cookies settings
Call Now Button